Муниципаль районнарның җирле үзидарә органнарына ТР муниципаль норматив хокукый актлар регистрын алып бару өчен авыл җирлекләреннән кирәкле мәгълүматны җыю буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында ТР законы турында

2016 елның 1 гыйнварыннан "Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына муниципаль районга керүче җирлекләрдән Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрын алып бару өчен кирәкле мәгълүмат җыю буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү турында" 2015 елның 3 ноябрендәге 92-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – Закон) үз көченә керде.

Законга туры китереп, муниципаль районнарның җирле үзидарә органнары Татарстан Республикасы юстиция министрлыгына җирле үзидарә органнарының муниципаль норматив хокукый актлары (МНХА) турында түбәндәге мәгълүматны бирергә тиеш:

МНХАның номеры һәм теркәлү вакыты;

МНХАның реквизитлары (актның төре һәм аны кабул иткән органның исеме, актның кабул ителү (имза куелу) вакыты, номеры һәм исеме);

Җирле референдумда (гражданнар җыенында) кабул ителеп хокукый актлар буларак рәсмиләштерелгән карарларның реквизитлары (акт төре, җирле референдумны (гражданнар җыенын) үткәрелү вакыты һәм урыны, актны рәсмиләштерү вакыты, аның номеры һәм исеме);

Рәсми бастырган (дөньяга чыгарган) чыганак турында белешмә;

бастырылган (дөньяга чыгарылган), шулай ук, рәсми бастырылмаган (дөньяга чыгарылмаган) актларның текстлары;

МНХАга карата кабул ителгән прокурор реакциясе актлары (тәкъдимнәр, протестлар һәм судка мөрәҗәгатьләр);

МНХА эше буенча суд  актлары;

МНХАның Татарстан Республикасы Конституциясенә туры килүен тикшерү турында эшләр буенча Татарстан Республикасы Конституцион суды карарлары һәм билгеләмәләре;

монополиягә каршы органнарның федераль законнарга каршы килә торган актларны гамәлдән чыгару яисә үзгәртү турында җирле үзидарә органнарына адресланган күрсәтмәләре;

җирле үзидарә органнарының үзләренә федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен үтәвен көйләү өлкәсендә МНХАны гамәлдән чыгару яки туктатылу турында дәүләт хакимияте органнары актлары

прокуратура органнарыннан кергән таләпләр, хатлар һәм башка төрле мәгълүмат, шулай ук, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарыннан, башка дәүләт органнарыннан һәм җирле үзидарә органнарынан килгән хатлар яисә башка мәгълүмат

Муниципаль районнарның җирле үзидарә органнары җирлекләрдән алда күрсәтелгән мәгълүматны җыю буенча җаваплы вазыйфаи затларны билгеләп куярга, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының закон бозуларны бетерү буенча язмача күрсәтмәләрен үтәргә, дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турында кварталлык отчетларын бирергә, үзләренә тапшырылган дәүләт вәкаләтләренең үтәлешен контрольдә тотарга тиешле Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына булышырга  тиешләр.

Дәүләт вәкаләтләренең гамәлгә куелышы турында отчет Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 елның 17 декабрендәге 2967-р номерлы карары белән расланган, министрлык сайтында урнаштырылган форма (www.minjust.tatarstan.ru, «Эшчәнлек юнәлешләре» бүлеге, «Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлар регистры» бүлекчәсе, «Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлар регистрын алып бару мәсәләләре буенча законнар һәм башка  норматив хокукый актлар» өлеше) буенча тапшырыла.

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы муниципаль районнарның җирле үзидарә органнары һәм алар составына кергән җирлекләрнең документлар җыю һәм Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлар регистрына юллау мәсьәләләре буенча хезмәттәшлеген оештыру өчен актлар үрнәкләре әзерләде. Алар министрлык сайтына («Эшчәнлек юнәлешләре» бүлеге, «Җирле үзидарә» бүлекчәсе, вкладка «Җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары үрнәкләре») урнаштырылган.

Соңгы яңарту: 10 март 2016, 15:57

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования