Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары исемлегеннән өземтә бирү

«Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрыннан өземтәләр бирү» буенча дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре турында мәгълүмат

               Дәүләт хезмәте «Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистры турында» 2009 елның 9 февралендәге 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы, Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары регистрын оештыру һәм алып бару тәртибе турында» 2009 елның 27 февралендәге ПУ-107 номерлы Указы,  Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының «Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары исемлегеннән өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» (алга таба – Регламент) 2016 елның 22 мартындагы 01-02/108 номерлы боерыгы нигезендә күрсәтелә.

1. Дәүләт хезмәтенең аталышы - Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары регистрыннан (алга таба – Регистр) өземтә бирү.

2. Дәүләт хезмәте Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы (алга таба - Министрлык) тарафыннан күрсәтелә.

Министрлык урнашкан урын: Казан шәһ., Кремль ур., 16 йорт.

Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала көн саен, дүшәмбе - пәнҗешәмбе 9.00 дән 18.00 гә кадәр, җомга 9.00 дән 16.45 кә кадәр, төшке аш вакыты 13.00 дән 13.45 кә кадәр.

Гаризаларны кабул итү графигы: шимбә һәм якшәмбе көннәреннән кала көн саен, Министрлыкның эш сәгатьләрендә.

3. Дәүләт   хезмәте күрсәтү нәтиҗәсенең тасвирламасы:

3.1. Гариза бирүче тарафыннан Регистрга кертелгән муниципаль норматив хокукый акт турында соралган мәгълүматларны үз эченә алган өземтә:

норматив хокукый актны муниципаль исемлеккә кертү турында;

муниципаль норматив хокукый актның номеры һәм аның теркәлү көне;

муниципаль норматив хокукый акт реквизитлары (актның төре һәм аны кабул иткән органның аталышы, актны кабул итү (имзалау) көне, аның номеры һәм исеме);

муниципаль норматив хокукый актның үзгәрүе (тулылануы), юкка чыгарылуы яки үз көчен югалткан дип танылуы турындагы мәгълүматлар;

муниципаль норматив хокукый акт тексты (текст фрагменты) күчермәсе;

норматив хокукый актның рәсми басылып чыгу чыганагы турындагы мәгълүмат;

муниципал норматив хокукый актка өстәмә мәгълүматлар турындагы мәгълүмат.

3.2. Регистрда соралган мәгълүматларның булмавы турындагы хат.

4. Дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү кирәклеген дә исәпкә алып, дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты, Россия Федерациясе законнарында туктатып тору мөмкинлеге каралган очракта, дәүләт хезмәтен күрсәтүне туктатып тору вакыты, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсе булып торучы  документларны тапшыру (юллау) срогы:

Гариза теркәлгән көннән соңгы 10 эш көне эчендә.

Башка оешмаларга мөрәҗәгать итү кирәклеге, шулай ук дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр юк.

Дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсе булып торучы документны тапшыру гариза бирүче мөрәҗәгать иткән көнне башкарыла.

Дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсе булып торучы документны гаризада күрсәтелгән элемтә чарасын (почта аша, электрон почта аша, факс аша) кулланып тапшыру дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсе рәсмиләштерелгән һәм теркәлгән көнне гамәлгә ашырыла.

5. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен, шулай ук дәүләт хезмәте күрсәтү өчен зарур һәм мәҗбүри булып торучы хезмәтләр күрсәтү өчен норматив хокукый актлар нигезендә кирәкле булган, гариза бирүче тарафыннан бирелергә тиешле документларның тулы исемлеге, гариза бирүченең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон формада да, аларны бирү тәртибе:

Гариза (1 нче кушымтадагы форма нигезендә);

           гариза бирүченең шәхесен раслаучы документ күчермәсе;

           гариза бирүче вәкиленең мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итүгә вәкаләтләрен раслаучы документ.

Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар гариза бирүче тарафыннан шәхсән кәгазь вариантта бирелергә яисә почта аша җибәрелергә мөмкин.

Гариза гариза бирүче тарафыннан электрон документ формасында гомуми файдаланыштагы мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләрдән файдаланып, шул исәптән «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең Интернет-кабул итү порталы, Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша да җибәрелергә мөмкин.

Гаризада Регистрдан гариза бирүчегә бирү өчен кирәкле мәгълүматлар исемлеге күрсәтелә.

6. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны алудан баш тарту өчен нигезләмәләрнең тулы исемлеге:

Документларны кабул итүдән баш тарту өчен гаризаның билгеләнгән формага туры килмәве нигез булып тора.

7. Дәүләт хезмәтен күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки башка төр түләү алуның тәртибе, күләме һәм нигезләмәләр.

Дәүләт хезмәте бушлай күрсәтелә.

8. Хезмәт күрсәткәнгә, мондый түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да кертеп, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен зарур һәм мәҗбүри булган түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләмә.

Зарури һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.

9. Дәүләт хезмәтен күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының яки дәүләт хезмәткәренең карарларына, кылган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата судка кадәр Министрлыкка шикаять белдерүгә хокуклылар. Дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле рәвештә министр кабул иткән карарларга карата белдерелгән шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына бирелә.

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да мөрәҗәгать итә ала:

1) дәүләт хезмәте күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең запросын теркәү срогы бозылганда;

2) дәүләт хезмәте күрсәтү срогы бозылганда;

3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясенең норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-хокукый актларында күздә тотылмаган документлар, мәгълүматлар яки гамәлләр кылу таләп ителгәндә;

4) дәүләт хезмәте күрсәтү турында мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-хокукый актларында күздә тотылган документларны кабул итеп алудан баш тартканда;

5) дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартканда, әгәр баш тартуга нигезләр федераль законнар һәм Россия Федерациясенең алар нигезендә кабул ителгән башка норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив-хокукый актлары нигезендә күздә тотылмаса;

6) дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив-хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив-хокукый актларында күздә тотылмаган түләү таләп иткәндә;

7) Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы ялгыш язуларны һәм хаталарны төзәтүдән баш тартканда яки мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозганда.

8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү срогы яисә тәртибе бозылганда;

9) дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып торганда, әгәр федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм норматив хокукый актларында туктатып тору өчен нигезләр каралмаган булса;

10) дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүчедән документларны кабул итүдән беренче тапкыр баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес түгеллекләре күрсәтелмәгән, дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен кирәкле булган, яки дәүләт хезмәтен күрсәткән чакта кирәкле булган документлар яки мәгълүмат таләп итү, «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру турында» 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешнең 4 пунктында каралган очраклардан тыш.

 

 

 

 

Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары исемлегеннән өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә һәм дәүләт хезмәте күрсәтелүне тикшерүдә тотуга җаваплы урындагы затларның реквизитлары

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы

Вазыйфа, Ф.И.Ә.и. Телефон Электрон адрес
Министр 8(843) 222-60-00 minjust@tatar.ru
Министр урынбасары 8(843) 222-60-03 M.Ibyatov@tatar.ru
Җирле үзидарә һәм муниципаль регистр алып бару өлкәсендә норматив хокукый эш бүлеге башлыгы 8(843) 222-60-73 Rauf.Garipov@tatar.ru
Оештыру эше һәм документлар әйләнеше бүлеге башлыгы 8(843) 222-60-07 Farida.Nurieva@tatar.ru

 


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты

 

Адрес

Вазыйфа

Телефон

Электрон адрес

420014, Казан шәһ., Ирек мәйданы, 1

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппаратының хокукый идарә башлыгы

 

(843) 264-76-25

 

Marat.Dolgov@tatar.ru

 

 

 

 

 

 

1 нче кушымта

____________________________________

(дәүләт хезмәтен күрсәтүче

______________________________________

органның исеме)

_________________________

(физик затлар өчен: ФИӘ.и.,

яшәү яки тору урыны адресы,

почта һәм (яки) электрон адрес

_____________________________

(юридик затлар өчен:  оешманың исеме,

почта һәм (яки) электрон адрес

_________________________

(элемтә өчен телефон номеры (номерлары)

 

Дәүләт хезмәтен күрсәтү турында

гариза

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары регистрыннан өземтә бирүегезне сорыйм.

Регистрдан бирү өчен соратып алына торган мәгълүматлар исемлеге:

1. ______________________________________________________________________;

2.______________________________________________________________________.

            Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (персональ мәгълүматларны җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), персональ мәгълүматларны зарарсызландыру, блоклау, юк итү, шулай ук дәүләт хезмәте күрсәтү кысаларында персональ мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), шул исәптән автоматлаштырылган режимда, дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү максатларында алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, үз ризалыгымны, шулай ук мин тәкъдим итә торган затның ризалыгын раслыйм.

____________ _________________________ ________________________________

      (дата)                               (гариза бирүченең/вәкилнең имзасы)                               (Ф.И.Ә.и.)».

 

 

 

Соңгы яңарту: 2020 елның 14 октябре, 16:53

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International