Министрлык эшчәнлегенә кагылышлы документлар

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы вәкаләтләрен билгели торган норматив хокукый актлар исемлеге:

“Татарстан Республикасы Законнары җыентыгы турында” 1999 елның 15 сентябрендәге 2355 номерлы Татарстан Республикасы Законы

“Муниципаль норматив хокукый актлар регистры турында” 2009 елның 9 февралендәге 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

24-ЗРТ Татарстан Республикасы законнарын, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм аның Президиумы карарларын, Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең башка органнары норматив хокукый актларын рәсми бастырып чыгару һәм аларның үз көченә керү тәртибе турында

“Хокук мәсьәләләре буенча ведомствоара координация комитетын төзү турында” Татарстан Республикасы Президентының 2004 елның 19 июлендәге ПУ-490 номерлы Указы

“Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрын оештыру һәм алып бару чаралары турында” Татарстан Республикасы Президентының 2009 елның 27 февралендәге ПУ-107 номерлы Указы

“Татарстан Республикасында хокук куллану мониторингы турында” Татарстан Республикасы Президентының 2012 елның 15 маендагы ПУ-331 номерлы Указы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  “Республика башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актларын әзерләү, аларны дәүләт теркәвенә алу һәм бастырып чыгару кагыйдәләрен раслау турында” 2002 елның 18 июлендәге 426 номерлы карары

  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру чаралары турында” 2005 елның 12 августындагы 400 номерлы карары

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы коллегиясе санын һәм составын раслау турында” 2005 елның 9 сентябрендәге 446 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты - Татарстан Республикасы Хөкүмәте Регламентын һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты - Татарстан Республикасы Хөкүмәте турындагы нигезләмәне раслау хакында” 2005 елның 5 декабрендәге 563 номерлы карары 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  “Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итү бүлегенә суд администраторы вазыйфасын кертү турында” 2006 елның 6 февралендәге 41 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Коррупциягә каршы экспертизага норматив хокукый актлар һәм аларның проектларын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына тапшыру тәртибен раслау турында” 2007 елның 20 сентябрендәге 474 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” 2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында” 2012 елның 24 сентябрендәге 798 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының рәсми сайтларының бүлекләрен урнаштыруга һәм тулыландыруга карата бердәм таләпләрне раслау турында” 2013 елның 4 апрелендәге 225 номерлы карары

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2015 - 2025 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру” дәүләт программасын раслау турында” 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын куллану тәртибе турында” 2016 елның 22 августындагы 581 номерлы карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Халыкның тормыш сыйфатын һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү индикаторлары мониторингы өчен мәгълүматлар составын һәм аларны тапшыруның периодик составын раслау турында” 2016 елның 19 октябрендәге 758 номерлы карары

ПКМ 256 2022 – 2024 елларга Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары, Татарстан Республикасының аерым дәүләт учреждениеләре эшчәнлеге эффективлыгын һәм халыкның тормыш сыйфатын бәяләү индикаторларын раслау турында

 

Соңгы яңарту: 2023 елның 16 гыйнвары, 12:00

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International