Җирле үзидарә өлкәсендә законнарга үзгәрешләр кертү

5 сентябрь 2019 ел., пәнҗешәмбе

2019 елның 1 сентябрендә 2019 елның 26 июлендәге «Россия Федерациясенең нотариат турындагы законнары нигезләренә һәм «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»  Федераль законның 16.1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль закон үз көченә керде.

Җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары гамәлгә ашыра ала торган нотариаль гамәлләр исемлегеннән (Россия Федерациясенең нотариат турындагы законнары нигезләренең 37 статьясы) күчемсез милек белән гамәлләр кылуга доверенность таныклыгы һәм мирас таныклыгы алып ташлана.

Шәһәр округы җирле үзидарә органнарының шәһәр округының җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә кагылышлы булмаган мәсьәләләрен хәл итүгә хокуклары исемлеге («Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»  2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 16.1 статьясы) нотариус тарафыннан Татарстан Республикасы Нотариаль палатасы раслаган график нигезендә халыкны кабул итүне гамәлгә ашыруга ярдәм күрсәтү белән тулыландырылган.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International