Җирле үзидарә турындагы законнарда яңалык

14 май 2020 ел., пәнҗешәмбе

2020 елның 18 маенда "Коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә аерым категория вазыйфаи затларның катнашу тәртибен камилләштерү өлешендә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2020 елның 7 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы үз көченә керә.

Күрсәтелгән закон белән "Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында" 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы, "Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары турында" 2006 елның 4 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнарына да үзгәрешләр кертелде.

Кертелгән үзгәрешләр нигезендә депутатларга, җирле үзидарәнең сайланулы органы әгъзаларына, җирле үзидарәнең муниципаль вазыйфаларны биләүче һәм даими нигездә үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы  сайланулы вазыйфаи затларына, шулай ук ТР дәүләт вазыйфаларын биләүче затларга (Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларыннан тыш), Татарстан Республикасы Президентының алдан хәбәрнамәсе буенча, шулай ук 20-ТРЗ номерлы законда билгеләнгән форма буенча коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез катнашу хокукы бирелде.

Моннан тыш, Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексы муниципаль хезмәткәрләргә яллаучы вәкиле рөхсәте белән коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә түләүсез катнашу хокукын бирә торган, шулай ук мондый рөхсәтне алу тәртибен билгели торган 161 статья белән тулыландырылган. Коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдә катнашу өчен рөхсәт бирү турындагы гариза һәм мондый гаризаларны теркәү журналы шулай ук күрсәтелгән Закон белән кертелде. Кертелгән үзгәрешне исәпкә алып, муниципаль хезмәткәрне коммерция яки коммерцияле булмаган оешма белән идарә итүдән тыю турындагы кодексның 16 статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктындагы нигезләмәләре конкретлаштырылды. Моннан тыш, Кодексның 16 статьясындагы 1 өлеш муниципаль хезмәткәргә шәхси яки ышанычлы затлар аша эшкуарлык эшчәнлеге белән шөгыльләнүне тыючы 3.1 пункт белән тулыландырылган.

Кодексның 32 статьясындагы 3 өлеш яңа редакциядә бәян ителгән, аның нигезендә муниципаль хезмәткәрләрдән дисциплинар түләтүләрне куллану һәм бетерү тәртибе, муниципаль хезмәт турында Федераль законда каралган очраклардан тыш, хезмәт законнары белән билгеләнә.

Кодексның 33 статьясындагы 9 өлеш шулай ук яңа редакциядә бәян ителгән, ул чикләүләрне һәм тыюларны, мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау яисә җайга салу таләпләрен үтәмәгән өчен түләтүне куллану срокларын арттыра һәм аларны исәпләү тәртибен төгәлләштерә.

20-ТРЗ номерлы Законны кабул итү муниципаль берәмлекләр уставларына һәм муниципаль хезмәт үтү мәсьәләләрен җайга салучы муниципаль норматив хокукый актларга тиешле үзгәрешләр кертүне таләп итә.

 

 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования